Statut

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 08.01.2013.godine u Subotici, usvojen je

STATUT

UDRUŽENJA „ПЛАВО СРЦЕ 024“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „ ПЛАВО СРЦЕ 024“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prevencije, edukacije, poboljšanja položaja i kvaliteta života roditelja, dece i omladine obolelih od dijabetes melitusa 1, njihovih porodica, prijatelja i svih onih na koje ova bolest utiče.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: edukacija i prevencija dece i omladine obolelih od dijabetes melitus 1, edukacija roditelja i građana, a posebno dece i mladih o značaju pravilne i zdrave ishrane, skretanje pažnje Javnosti na probleme sa kojima se susreću osobe obolele od Dijabetesa. Podizanje nivoa zdravstvene kulture, pomoć deci i omladini kao i njihovim roditeljima koji boluju od DM1 kako da žive sa njim i da počnu da vode računa o sebi i svom zdravlju kroz adekvatnu samokontrolu.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti Dijabetes melitus;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti život sa dijabetom;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na poboljšanje života sa DM i ishranom, u skladu sa zakonom;
4) organizuje doktore i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine obolelih od dijabetesa melitus i za sprovodjenje aktivnosti na prevenciji i skretanju pažnje na probleme sa kojima se susreću oboleli od DM;
5) organizuje volonterske akcije uopznavanja javnosti, dece, roditelja i svih drugih koji nisu upoznati sa ovom bolešću;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave problemima dijabetesa , edukacijom i prevencijom.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: „ПЛАВО СРЦЕ 024“
Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „BLUE HEART 024“ Engleski
Skraćeni naziv je
Udruženje ima sedište u Subotici, ul. Bečejska br.17/a.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 3 ,člana, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja
ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za prevenciju, edukaciju i zaštitu obolelih od dijabetesa, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite obolelih od dijabetesa, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikupljenih tokom realizacije akcija ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Prestanak rada udruženja

Član 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

Udruženje ima pečat Okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: „ПЛАВО СРЦЕ“ СУБОТИЦА.

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 22.

Ovaj statut stupa na snagu dana 08.01.2013. godine, od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući osnivačke
skupštine Udruženja

_______Narančić Vladimir____

(ime i potpis)